Projekat „Implementacija jezika manjina putem medija“

Projekat „Implementacija jezika manjina putem medija“ podržan je od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Nosioci projekta su NVO “Đakomo Adriatic” i NVU “Centar sjevera”.

Ministarsvo ljudskih i manjinskih prava doprinosi realizaciji strateških ciljeva manjinskih politika i kao jedan od prioritetnih potreba prepoznate su edukacije i kampanje. Projekat je zamišljen da se kroz korišćenje resursa medija da direktan doprinos predviđenim Strateškim ciljevima i Javnom pozivu. Informisanje na manjinskim jezicima predstavlja veoma važno društveno, medijsko i kulturno pitanje, koje je definisano Ustavom Crne Gore kao najvećim pravnim aktom, a potom i nizom zakona i podzakonskih akata, lokalnim i nacionalnim strateškim dokumentima, a zasnovano i na obavezujućim međunarodnim aktima. Manjine u Crnoj Gori jezik njeguju kroz svoje običaje, kulturne manifestacije, sopstvena zalaganja i djelovanja, kroz nvo sektor, medije, u saradnji sa institucijama sistema itd. Dakle, ono što je zaista neophodno da bi jezik opstao jeste ta institucionalna podrška i medijska podrška (kroz raznorazne emisije, objave i članke na manjinskim jezicima).
Različitim kampanjama na jezicima nacionalnih manjina ukazuje se na mogućnost promovisanja i korišćenja medijskih kampanja u svrhu njegovanja različitosti kao i mogućnosti informisanja medija da su u obavezi da koriste jezike nacionalnih manjina. To je u projektu predviđeno nizom sprovedenih edukativnih i informativnih aktivnosti u smislu obuke minimum 6 medija, odnosno zaposlenih u medijaima da što više koriste medijski prostor za kampanje o eliminaciji predrasuda prema
manjinskim narodima kako i edukaciji građana kroz svoje programske sadržaje o pravima i zaštiti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Novinari bi prošli obuku od akreditovane medijske kuće za kreiranje kampanja na jezicima manjinskih naroda.
Cilj je da zajedničkim djelovanjem svih relevantnih aktera stvorimo model dugoročne održivosti informisanja na jezicima nacionalnih manjina u Crnoj Gori. Sve aktivnosti kreirane su od strane stručnog tima na osnovu dugogodišnjeg iskustva u radu sa manjinama, medijima i širom javnosti, u okviru promocije, informisanja i edukacije.