Projekat “Psihoaktivnim supstancama reći NE – Za porodice u krizi podrške sve”

Projekat pod nazivom “Psihoaktivnim supstancama reći NE – Za porodice u krizi podrške sve” podržan je od strane Mi istarstva rada i socijalnog staranja. Nosioci projekta su NVO “Đakomo Adriatic” i NVU “Centar sjevera”.

Projekat “Psihoaktivnim supstancama reći NE – Za porodice u krizi podrške sve” predstavlja nadografnju prethodno realizovanih projekata koje je finansiralo Ministarsvo rada i socijalnog staranja. Projekat daje doprinos razvoju i implementiranju sistema socijalne zaštite i usluga namijenjenih kao pomoć sistemu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku djetetu i porodici koja će biti u najboljem interesu djeteta, pomoć porodicama u kojima djeca i mladi pokazuju znake rizičnog ponašanja usljed konzumacije psihoaktivnih supstanci, prevenciji nasilja i zanemarivanja djece a kroz podršku porodicama u krizi i jačanje kapaciteta porodica da brinu o kvalitetu života mladih kao i na pravovremeno reagovanje na rizične situacije u porodici u smislu prevencije zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Podrška pomoći porodicama, podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života djece i mladih kao i poboljšanje njihove socijalne inkluzije u skladu sa njihovim potrebama predstavljaće osnovni temelj projekta. Ovaj projekat predstavlja doprinos realizaciji Strategije za ostvarivanje prava djeteta 2019-2023, u oblasti društvena briga o djeci i mladima u riziku od korišćenja ili korisnicima psihoaktivnih supstanci što predstavlja i opšti cilj projekta. Projekat je usmjeren na poboljšanju sistema socijalne zaštite na prevenciju izazova i problema sa kojima se suočavaju porodice i mladi koji su u riziku od korišćenja psihoaktivnih supstanci. Takođe projekat je
usmjeren i na osnaživanje vještina i znanja za porodice pogođene ovim problemom kao i unapređenje što boljeg funkcionisanja biološke porodice u porodicama u kojima se javlja rizik zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i to kroz sistem pluralizma usluga, savjetovanje, podrška, osnaživanje u kriznim porodicama. Za period od 12 mjeseci planirano je 120 usluga savjetovanja ciljnoj grupi dakle porodice djece koje ispoljavaju probleme u ponašanju, kao i porodice u kojima je bilo prisutno nasilje ili zanemarivanje djece, porodice u kojima su roditelji uživaoci PAS, hronično oboljeli, te stoga nefunkcionalni u roditeljskoj ulozi i slično.

Uspješna realizacija projekta ogledaće se u ostvarenim rezultatima koji su planirani ovim projektima a to su:
R1 – Adekvatnim i stručnim kapacitetima stručnih saradnika prema pružaocima usluga za porodice i mlade koji se nalaze u stanju krize usled upotrebe psihoaktivnih supstanci kao i onih porodica i mladih koji su u riziku upotrebe psihoaktivnih supstanci. Dakle stručnim savjetima raditi na prevenciji konzumacije psihoaktivnih supstanci (narkotika).
R2 – Adekvatnom odgovoru kroz različite podrške kada se porodica suoči sa kriznom situacijom kao i onim porodicama koje su u riziku od upotrebe – konzumacije psihoaktivnih supstanci.
R3 – Osnaživanje porodica i mladih kroz različite aktivnosti u koje će ih uvoditi adekvatno odgovarajuće stručno osoblje.
R4 – Povećanoj informisanosti, znanja i nivoa svijesti kako kod pružalaca usluga tako i kod porodica u riziku, djece i mladih, lokalnih zajednica o dostupnosti servisima podrške za porodice djece koja ispoljavaju problem u ponašanju kao i porodice u kojima je prisutno nasilje, zanemarivanje porodice u kojima je bilo prisutno nasilje ili zanemarivanje djece, porodice u kojima su roditelji uživaoci PAS. Značaj nformisanosti za sve aktere društva a posebno roditelja koji moraju imati pouzdane i tačne informacije kada je u pitanju briga o djeci. Naime, informacije moraju biti dostupne svima i uvjek, jer su važne za njihov život i život njihove djece.

Informisanost je polazna tačka prevenciji zaštite i podrške djeci i porodici. Značaj socijalne podrške je neophodna adekvatna zaštita podrške djetetu i porodici koja će biti u najboljem interesu djeteta pa je u tom smislu potrebno pristupiti konkretnim uslugama koje mogu umanjiti stres teških situacija, tokom porodične krize ili nedostatka resursa i osnovnih uslova za život.