Projekat “Promocija jednakosti – Društvo odgovornost nosi za pristupačnost OSI”

Projekat pod nazivom “Promocija jednakosti – Društvo odgovornost nosi za pristupačnost OSI” podržan je od strane Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Nosioci projekta su NVO “Đakomo Adriatic” i NVU “Centar sjevera”.

Iako se zakonom uređuje primjena principa pristupačnosti u javnom prostoru i javnim objektima, praksa na koju nailazimo pokazuje da postoje i dalje mnogobrojni izazovi. Unapređenjem zakonodavnog okvira utiče se i na podizanje svijesti u čitavom društvu. Zbog toga nije slučajno da su Javnim konkursom prepoznati prioriteti gdje je jedan od glavnih zaštita lica sa ivaliditetom od diskriminacije kao i promocija jednakosti. Kao opšti cilj ističe se doprinos povećanju ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, Ustavom Crne Gore i Zakonom. Ovaj projekat je zasnovan je na sljedećem strateškom cilju predviđenim Konkursom: Dostupne informacije o pristupačnim objektima u javnoj upotrebi i turizmu, kao i nedovoljna
informisanost privrednika, investitora, vlasnika-korisnika objekata, učesnika u izgradnji, državnih i lokalnih službenika, namještenika i vršioca javnih funkcija, studenata arhitektonskog i građevinskog fakulteta, predstavnika medija, i samih lica sa invaliditetom o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata
. Strateškim ciljem je predviđena povećana informisanost, pa se i aktivnosti projekta baziraju na vidljivoj i povećanoj dostupnosti informacije. Samim tim i opis projekta se sastoji iz aktivnosti koje su predviđene za ostvarenje strateških ciljeva i zadovoljenje potreba ciljnih grupa.

Neke od predviđenih i sprovedenih aktivnosti projekta su:

  • Realizacija promotivnih spotova odnosno tri kampanje i kao što je predviđeno strateškim ciljem, kampanje bi bile namijenjene cjelokupnoj javnosti sa akcentom na privrednike, investitore, Državne i Lokalne službenike, studente arhitektonskog i građevinskog fakulteta, medijima kao i samih lica sa invaliditeta o značaju važećih zakonskih normi i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata. Ove aktivnosti su usmjerene na tri velike medijske kampanje putem medija kao i tri kampanje putem bilborda, sa jasnim ciljem i porukama za značaj zakonskih normi o pristupačnosti objekata za bolji kvalitet OSI.
  • Uraditi Priručnik – brošuru prvenstveno za privrednike, investitore, predstavnike medija, lica sa invaliditetom kao i cjelokupne javnosti o važećim zakonskim normama i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata. Brošure će biti distribuirane u tiražu od po 500 primjeraka za gradove: Bijelo Polje, Mojkovac, Kotor, Budva i Tivat.
  • Organizovanje sastanaka na temu pristupačnosti u oblasti turizma gdje bi se pozvale turističke organizacije, ugostitelji, vlasnici hotela, NVO, kao i lica sa invaliditetom. Na sastancima će se pružiti informacije o značaju pristupačnosti objekata za OSI koji se nalaze u javnoj upotrebi i turizmu. Takođe će se od aktera prikupiti informacije u vidu sugestija i predloga za bolje unapređenje i kvalitet života OSI kada je u pitanju pristupačnost.
  • Edukacija predstavnika medija i zainteresovane javnosti pa bi se u tom cilju organizovala edukacija za predstavnike medija o važećim zakonskim normam i posljedicama nepoštovanja istih u dijelu pristupačnosti objekata gdje bi nam cilj bio da se minimum 3 medija uključe u promociju zakona kao i značaju pristupačnosti objekata da bi kvalitet života OSI bio na većem nivou.
  • Pet internih istraživanja o već postojećoj bazi podataka u 5 gradova kako bi analizoim napravili jedan dokument o već postojećim pristupačnim objektima.Kao i potrebama OSI za pristupacnost objekata koji nemaju potrebnu pristipucanost a ti objekti i institucije su vrlo vazne za svakodnevno kretanje lica sa invaliditetom.