Obilježeno punoljetstvo Radio Adriatika

Radio Adriatik iz Bijelog Polja, a koji se od prije dvije godine osim u Bijelom Polju i  susjednim opštinama Berane i Mojkovac, čuje i na prostoru Budve, Tivta i Kotora navršava prvog novembra 2016, 18 godina uspješnog i svog neprekidnog rada.

Tim povodom vlasnica ovog Radija Azra Hrapović, zajedno sa svojim saradnicima i brojnim  poslovnim i drugim prijateljima koji podržavaju ovu medijsku kuću koja je odavno ušla u svaki dom Bjelopoljaca organizovala je  svečano obilježavanje “punoljetstva” u  ho­te­lu “Fran­ca” u Bijelom Polju.

Tom prilikom Hrapovićka je podsjetila  da je sada već dav­ne, 1998. go­di­ne, 1. no­vem­bra, na fren­kven­ci­ji od 91 me­ga­her­ca, pr­vi put  u etar emi­to­van sig­nal ovog ra­di­ja i od ta­da do da­nas, ni­ka­da ni­je pre­sta­jao da bu­de dra­gi gost u mno­gim do­mo­vi­ma u Bi­je­lom Po­lju, Be­ra­na­ma i Moj­kov­cu.

Ona ne samo da nije zaboravila da pomene da je osni­vač Adri­a­tik ra­di­ja njen rano preminuli suprug, po­koj­ni Ke­mal Hrapović, ili kako su ga svi zvali “Mister Đakomo”, čo­vjek ko­ji je ži­vio is­pred svog vre­me­na, već je to isticala oduvijek, pa i na ovoj svečanosti, naglašavajući da je on imao vi­zi­ju da će ta­la­si ovog  ra­di­ja do­pri­je­ti, kad tad, do ta­la­sa Ja­dran­skog mo­ra i da se njegova želja  ostvarila od pri­je dvi­je go­di­ne jer ta­la­si Adri­a­tik ra­di­ja do­pi­ru i do ju­ga dr­ža­ve, a ču­ju se u op­šti­na­ma Ko­tor, Ti­vat i Budva.